Ochrana osobných údajov

: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb v JC Elektronika s.r.o.

Ak ste našim zákazníkom a objednávali ste od nás naše výrobky, tovar, odovzdali ste, alebo odovzdáte nám svoje osobné údaje. Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť za ich ochranu a zabezpečenie. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s plnou vážnosťou a maximálnym úsilím. Toto sú základné zásady takejto ochrany, ako aj vaše práva v súvislosti s (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov

Naša spoločnosť JC Elektronika s.r.o. so sídlom Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina, Slovenská republika spracováva vaše osobné údaje ako správca. Určujeme ako, za akým účelom a ako dlho budú osobné údaje spracované.

V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať cez mail .

Úprimne prehlasujeme,
že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a . A to najmä:

 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku 13 ,
 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
 • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a ,
 • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel a ako dlho?

Osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).

Účtovníctvo
Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

Marketing - poskytovanie informácií
Vaše osobné údaje (e-mail, meno, názov spoločnosti) využívame za účelom informovania vás o novinkách v našej ponuke. Robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás tieto novinky zaujímajú. Zasielania marketingových emailov môžete kedykoľvek ukončiť preposlaním emailu späť s žiadosťou o odhlásenie.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanovuje inak alebo sme v konkrétnych prípadoch uviedli inak.

Prístup k osobným údajom

K vašim osobným údajom má prístup len konateľ JC Elektronika s.r.o. Pre zaistenie niektorých konkrétnych úkonov, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, ktoré sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s .

Sú to poskytovatelia týchto služieb a platforiem:

 • WebHouse, s.r.o. - správa servera pre poskytovanie web stránok a e-shopu, hosting našich domén, mailových schránok
 • Google - prevádzka mailových schránok
 • Špedičné spoločnosti za účelom doručovania tovaru (DHL, Slovenská pošta)

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Osobné údaje spracovávame výhradne na Slovensku, ktoré zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte široké práva. V prípade, že si niektoré z vašich práv chcete uplatniť kontaktujte nás cez e-mailovú adresu . Máte:

 • Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.
 • Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo. Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.
 • Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.).
 • Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.
 • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu námietku.
 • Právo na prenositeľnosť - máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

Mlčanlivosť

Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s nami.


V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať cez mailovú adresu .