Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim JC Elektronika s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.prevodniky.sk, alebo www.jc-e.eu (ďalej len „obchod“). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci

JC Elektronika s.r.o..
IČO: 51 439 255, DIČ: 2120691606, IČ DPH: SK2120691606
Sídlom: Bôrická cesta 103, Žilina, Slovensko.

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú žiadosť o objednávku prostredníctom elektronického obchodu.

Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Za podnikateľa sa považuje:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Elektronická žiadosť o objednávku

Elektronickou žiadosťou o objednávku sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky bez poštovného.

Kupujúci je informovaní o zaslaní žiadosti o objednávku mailom. Mail obsahuje údaje odoslané prostredníctvom elektronického formulára. Žiadosť o objednávku nie je záväzná ani pre kupujúceho ani pre predávajúceho.

Predávajúci na základe prijatia žiadosti o bjednávku pošle kupujúcemu mail s informáciou o dostupnosti tovaru, cene tovaru, výške poštovného, celkovej sumy objednávky a spôsobe platby. Tento mail je považovaný za návrh kúpnej zmluvy.

Zákazník musí potvrdiť platnosť návrhu kúpnej zmluvy odpoveďou na mail s návrhom kúpnej zmluvy (pri platbe na fakúru), alebo zaplatením celkovej sumy uvedenej na návrhu kúpnej zmluvy.

Zákazník je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu, pokiaľ ešte zásielka nebola vyexpedovaná. V prípade, že už zásielka bola vyexpedovaná, je možné sa po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnúť na jej stornovaní. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o stornovaní objednávky e-mailom.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká odoslaním potvrdzujúceho mailu s návrhom kúpnej zmluvy, alebo prijatím platby za tovar. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom, alebo anglickom jazyku.

V prípade nákupu tovaru spotrebiteľom je týmto obchodným podmienkám nadriadený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z..

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet. Vrátenie tovaru nesmie byť formou dobierky!

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z..
 • Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 • Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Strata nároku na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v vo formulári žiadosti o objednávku. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, UPS, DPD) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dní po výzve od predávajúceho.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po potvrdení návrhu kúpnej zmluvy. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru), po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Platobné podmienky

Možnosti platby:

 • Platba vopred bankovým prevodom.
 • Platba vopred prostredníctvom služby PayPal.
 • Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).
 • Platba na faktúru so splatnosťou (len po vzájomnej dohode).

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre, alebo zálohovej faktúre.

Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.

Záručné podmienky a doklady

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad (písomnou a elektronickou formou), dodací (záručný) list s vyrobnými číslami dodaného tovaru a návod s reklamačným listom.

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo za závady spôsobené pri výrobe, montáži alebo inštalácii.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru zmocnená.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

Postup reklamácie:

 1. (Doporučený) Písomne, mailom, alebo telefonicky informovať predávajúceho o vzniknutej chybe, závade. Predávajúci posúdi či ide o chybu, ktorú je nutné reklamovať, alebo ak sa nejedná o chybu výrobku, môže navrhnúť zákazníkovi spôsob ako chybu odstrániť (v prípadoch nevhodného použitia, nesprávnej inštalácie,...).
 2. Zákazník vyplní záručný list (uvedie popis chyby, spôsob inštalácie výrobku,...) a spolu s výrobkom a kópiu dodacieho listu ho zašle na adresu predávajúceho:
  JC Elektronika s.r.o., Bôrická cesta 103, Žilina, Slovenská Republika.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Ceny

V internetovom obchode sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny.

Predávajúci stanovuje poštovné a manipulačný poplatok, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na návrhu kúpnej zmluvy. O výške poštovného a manipulačného poplatku informuje na internetovej stránke.

Ceny za dopravu:

Predávajúci stanovuje poštovné a manipulačný poplatok, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na návrhu kúpnej zmluvy. O výške poštovného a manipulačného poplatku informuje na internetovej stránke, alebo v návrhu kúpnej zmluvy pri špecifických spôsoboch dodania (mimo EU, DPD,...).

Doprava kuriérskou spoločnosťou DHL:

 • 9,50€ - územie Slovenskej republiky, cena objednávky menšia ako 500€
 • 17,00€ - územie Českej republiky, cena objednávky do 800€
 • 20,00€ - územie EU, cena objednávky do 1000€
 • 41,00€ - Švajčiarsko, Nórsko a krajiny mimo EU
 • 28,00€ - UK (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)

Doprava Slovenskou Poštou:

 • 10,50€ - územie Slovenskej republiky, cena objednávky menšia ako 500€, platba na dobierku

Ceny sú uvedené bez DPH. Cena za dopravu nie je účtovaná v prípade, že cena objednávky je vyššia ako je uvedená vo výpise ceny za dopravy v tomto odseku.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej žiadosti o objednávku s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 • Potvrdením návrhu kúpnej zmluvy kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň potvrdenia kúpnej zmluvy.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 • Aktuálne obchodné podmienky nadobudli platnosť 1.6.2018.

Orgán Dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/7632 130
fax č.: 041/7632 139
e-mail: